Zelené budovy ako riešenie nedostatku zelených plôch v mestách? Inovatívna myšlienka, ktorá expanduje už aj na Slovensku

Zelené budovy predstavujú jednu z možností riešenia nedostatku zelených plôch v mestách. Vedeli ste však, že už existuje Slovenská rada pre zelené budovy? Ako funguje a na čo sa zameriava sa dozvieme z rozhovoru s predsedom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy s pánom doktorom Pavlom Kukurom.

 

1. Ako to celé začalo, čo vás inšpirovalo a koľkí ľudia na tejto myšlienke spolupracujú?

Príbeh Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) sa začal písať na jeseň 2010. Vtedy sa zišla skupina šiestich odborníkov zo sektoru stavebníctva, ktorú nadchol nový trend vo výstavbe – udržateľnosť a zelené budovy. V tom čase sa zrodila myšlienka nasledovať krajiny, kde už fungovali Rady pre zelené budovy a založiť neziskovú organizáciu, ktorá spojí firmy, inštitúcie a jednotlivcov, ktorí sa angažujú v zložitom procese plánovania, projektovania, výstavby a prevádzky budov. 

Oficiálny vznik SKGBC sa datuje k 22. novembru 2010 a jej základné hodnoty vychádzajú z princípov Svetovej rady pre zelené budovy, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 100 obdobných neziskových organizácií na celom svete.

 

2. Čo je presne vaším cieľom a ako to celé funguje?

Cieľom SKGBC je presadzovať udržateľnú výstavbu a zelené budovy. Našou víziou je, aby sa udržateľné budovy stali na Slovensku štandardom. Cestou, ako sa k tomuto cieľu dopracovať je neustála propagácia udržateľnej výstavby a zelených budov prostredníctvom  rôznych aktivít. Pre odborníkov pripravujeme odborné podujatia, prednášky a konferencie, na ktorých prinášame novinky z oblasti udržateľnej výstavby, inovácie a zaujímavé príklady zo Slovenska i zahraničia.

Pre študentov pripravujeme rôzne prednášky na úrovni stredných a vysokých škôl. Napríklad projekt Ambasádori udržateľnosti zameraný na študentov stredných škôl.

Pre laickú verejnosť pripravujeme internetový portál, na ktorom sa dozvedia prečo a ako stavať svoj dom udržateľne, ako k stavbe takéhoto domu pristupovať, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých materiálov a technológií a kde tieto materiály a technológie môžu získať.

Pravidelne sa zapájame do projektov na Európskej úrovni. Nedávno sme ukončili celoeurópsky projekt BUILD UPON o stratégii renovácií štátnych budov a aktuálne pracujeme na dvoch projektoch: INCI NZEB& EMMA  - projekt obnovy školy s kvalitným vnútorným prostredím a EU GUGLE, ktorý je zameraný na obnovu bytových budov na ultranízkoenergetickej úrovni.

 

Predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy pán doktor Pavol Kukura

 

3. Prečo je dôležitá udržateľná výstavba zelených budov?

Ľudia trávia v budovách takmer 80-95% svojho času. Nemôže im preto byť ľahostajné, aký vzduch vo vnútorných priestoroch dýchajú, aké sú v nich tepelné, či svetelné podmienky, či majú výhľad z okna na zeleň... Kvalitou vnútorného prostredia v budovách je možné výrazne ovplyvniť nielen zdravie ľudí, ale aj ich produktivitu v práci. Napríklad v nevýrobnej firme tvoria náklady na energie len 1%, 9% tvoria ostatné náklady a až 90% sú náklady na zamestnancov. To znamená, že zvýšenie produktivity zamestnancov o 2% (2% z 90% = 1,8%) má väčší efekt ako zníženie nákladov na energie na 0 (náklady na energie predstavujú len 1% celkových nákladov). Podľa štúdie Svetovej rady pre zelené budovy je veľmi významná aj kvalita vzduchu vo vnútri budovy. Správna koncentrácia CO2, správne vetranie a prostredie bez znečisťujúcich látok môžu zvýšiť produktivitu zamestnancov o 8 až 11 percent.

 

Z pohľadu spotreby zdrojov sú budovy zodpovedné za 30% spotreby energie, viac ako 55% konečnej spotreby energie a podľa OSN sú zodpovedné za 33% emisií skleníkových vplyvov.

V celosvetovom meradle nastal v stavebnom sektore za posledné roky výrazný posun smerom  udržateľným budovám, čo je z hľadiska znižovania energetickej náročnosti veľmi pozitívne. Zároveň však treba poukázať na to, že expanzia v stavebnom sektore je obrovská a otázke znižovania spotreby energií treba venovať pozornosť. Zamerať sa treba nielen na samotné znižovanie spotreby energií, ale tiež na využívanie obnoviteľných zdrojov, čo je pre zelené budovy príznačné.

 

Zelené budovy sú celosvetovo certifikované certifikačnými systémami, ktoré hodnotia kvalitu a udržateľnosť budov. Na Slovensku sú využívané 2 najrozšírenejšie certifikáty, americký LEED a britský BREEAM.

Oba certifikačné systémy hodnotia budovu vo viacerých oblastiach. Napríklad pri systéme BREEAM sú to energie, zdravie a kvalita vnútorného prostredia, materiály, management, znečistenie, využívanie pôdy, doprava, odpad a voda. Podľa bodov získaných v jednotlivých oblastiach môže budova dosiahnuť hodnotenie: dobrý, veľmi dobrý, výborný, excelentný, vynikajúci.

LEED hodnotí budovu v oblastiach energia a atmosféra, kvalita vnútorného prostredia, materiály a zdroje, hospodárenie s vodou, udržateľnosť miesta, inovácie, regionálne priority a interaktívny proces. Stupne certifikácie sú: certifikovaný, strieborný, zlatý a platinový. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že zelené budovy šetria energiu, vodu, zdroje, produkujú menej odpadu a sú zdravšie pre ľudí. Pokiaľ ide o komerčné budovy sú atraktívnejšie pre nájomcov, majú nižšie prevádzkové náklady a pozitívne vplývajú na produktivitu zamestnancov.

 

 

4. Pôsobí vaša organizácia na Slovensku? Kde je vaše sídlo?

SKGBC má sídlo v Bratislave. Tu je najväčšia koncentrácia našich členov a organizácií, s ktorými úzko spolupracujeme. Naše aktivity však nepokrývajú výlučne len Bratislavu, podujatia usporadúvame aj v iných mestách na Slovensku a rovnako spolupracujeme s firmami a organizáciami vo viacerých slovenských mestách.

Aj rebríčku zelených budov dominuje Bratislava a jej okolie.  Avšak prvá zelená budova bola certifikovaná v Trenčíne. Bol to priemyselný objekt, ktorého investorom je AU Optronics a v roku 2012 získal certifikát LEED Gold. Prvou kancelárskou budovou s certifikátom udržateľnosti bola v roku 2013 BBC 1 Plus, ktorá sa tiež preukazuje certifikátom LEED Gold. Dnes počet certifikovaných budov prekročil 50 a ďalšie projekty sú na certifikáciu pripravené. Ide predovšetkým o kancelárske a retailové budovy, výrobné a logistické centrá. Medzi rezidenčnými projektami máme prvú lastovičku – Zelené átrium v Trnave a niekoľko zaregistrovaných rezidenčných projektov.

 

5. Pôsobíte aj v zahraničí? Kde všade?

SKGBC pôsobí na Slovensku. Obdobné zelené rady sú však vo viac ako stovke krajín po celom svete. Zelené rady sú združené vo Svetovej rade pre zelené budovy. S jednotlivými krajinami SKGBC úzko spolupracuje na spoločných projektoch a pri výmene skúseností.

 

6. Je o vašu činnosť veľký záujem?

Záujem o zelené budovy a udržateľnú výstavbu jednoznačne rastie. Je to zrejmé z počtu certifikovaných budov, požiadaviek nájomcov k kancelárskych budovách a priemyselných objektoch. Postupne sa trend energeticky efektívnych budov, v ktorých je zároveň zdravé vnútorné prostredie dostáva aj do povedomia bežných ľudí, ktorí chcú v takýchto domoch žiť. K tomu, aby sme  naplnili náš cieľ, ktorým je, aby boli zelené budovy na Slovensku štandardným spôsobom výstavby, však musíme spraviť ešte veľa krokov. Predovšetkým neustále vysvetľovať ich výhody pre zdravie ľudi i environmentálne prostredie.

 

 

7.  Aké novinky pripravujete? Na čo sa môžeme tešiť?

Cieľom SKGBC je, aby bola výstavba zelených budov na Slovensku bežnou vecou. Nie je nevyhnutné, aby bola každá budova certifikovaná, najmä pokiaľ ide o malé stavby alebo rodinné domy. V záujme dosahovania vyššej kvality bývania je však žiaduce, aby parametre zelených budov dosahovali aj tieto stavby.

V najbližšom období sa bude SKGBC prioritne venovať vplyvu a adaptácii budov na klimatické zmeny. V rámci toho budeme iniciovať a aktívne sa zapájať do diskusií o znižovaní spotreby energie a tvorby emisií CO2. Zároveň budeme prezentovať na odborných fórach inovatívne a energeticky účinné technológií, ktoré k naplneniu cieľov vyplývajúcich z Parížskej dohody a cieľov Európskej únie dopomôžu. Zameriame sa tiež na opatrenia, ktoré štát a jednotlivé mestá môžu urobiť, aby sa znížili dopady extrémov počasia na obyvateľov.

Druhou nosnou témou bude kvalitné vnútorné prostredie budov. V rámci nej budeme prioritne prezentovať výsledky projektu INCI NZEB & EMMA zameraného na obnovu školy s kvalitným vnútorným prostredím. Výrazne sa zameriame na prezentovanie certifikácie Well, ktorá hovorí o parametroch zdravého vnútorného prostredia a budeme hovoriť o najnovších trendoch v tejto oblasti.

Obe tieto témy budú hlavnou náplňou všetkých našich podujatí, vrátane Medzinárodnej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorej sme spoluorganizátorom.

 

Member Tour Brno

 

 

Rozhovor s predsedom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy s pánom doktorom Pavlom Kukurom

 

 

Kontakt: veronika.macsai@skgbc.org

Mobil: 0915 774 241

Telefón: 02 3810 3568 (sekretariát)

E-mail: events@skgbc.org

Web: http://www.skgbc.org

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04  Bratislava

Fotogaléria: SKGBC

 

Autor: Mgr.Miroslava Klvačová

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.