Štúdium zamerané na oblasť ochrany životného prostredia - Stavebná fakulta TUKE

V dnešnom rozhovore s prof. RNDr. Magdalénou Bálintovou, PhD., riaditeľkou Ústavu environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach sa dočítate o zaujímavých študijných programoch zameraných na oblasť ochrany životného prostredia, ktoré sú na Slovensku jedinečné svojím zameraním.

 

1. Aké študijné programy so zameraním na životné prostredie môžu študenti absolvovať?

V súčasnosti sú otvorené dva študijné programy – stavby s environmentálnym určením stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine. Obidva tieto programy sú akreditované, Stavebná fakulta poskytuje vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.

 

Model rodinného domu s využívaním environmentálnych technológií 

 

2. Čo môže študent získať absolvovaním týchto programov?

Absolventi programu stavby s environmentálnym určením nájdu uplatnenie:

  • pri navrhovaní,  prevádzkovaní a posudzovaní stavieb s environmentálnym určením,
  • pri navrhovaní a posudzovaní udržateľnosti pozemných stavieb,
  • pri riešení problémov interakcie inžinierskych stavieb so životným prostredím,
  • v oblasti environmentálneho auditu, posudzovania vplyvov na životné prostredie, LCA analýzy, posudzovanie udržateľnosti budov,
  • pri príprave, realizácii, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní všetkých druhov stavieb a súborov stavieb vrátane stavbyvedúceho a stavebného dozoru ako aj vo výrobe stavebných materiálov,  polotovarov a dielcov.
  • v orgánoch štátnej správy, v projekčných organizáciách,
  • vo výskumných ústavoch a vo vzdelávacích inštitúciách.

Rovnako zaujímavé uplatnenie čaká aj absolventov programu stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine:

  • projektant vodných stavieb (stavby protipovodňovej ochrany, úpravy vodných tokov, vodné nádrže, verejné vodovody a kanalizácie, čistiarne odpadových vôd),
  • v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia, vo vodohospodárskych podnikoch, vo vodárenských spoločnostiach a hydroenergetike.

 

Exkurzia na Bukovci

 

3. Prečo sa  tieto programy otvorili?

Študijné programy sú jedinečné v Slovenskej republike a boli zostavený v súlade s požiadavkami profesijných organizácií. Vysoká kvalita študijného programu je zaistená výbornou kvalifikačnou štruktúrou pedagógov a odborníkov z praxe. Absolvent  sa po splnení požadovaných podmienok môže uchádzať o autorizáciu v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Štúdium v študijnom programe stavby s environmentálnym určením je podporované odborovým štipendiom (už od 1. ročníka Bc. štúdia).

 

4. Akým predmetom sa študenti venujú?

Absolvent bakalárskeho medziodborového študijného programu Stavby s environmentálnym určením je spôsobilý aplikačne využiť základné teoretické poznatky zo študijných odborov Environmentálne inžinierstvo a Stavebníctvo. Získa primerané teoretické vedomosti z prírodovedných disciplín, o vlastnostiach a reaktivite látok znečisťujúcich životné prostredie, o rizikových vlastnostiach látok a ich nepriaznivých účinkoch na živé organizmy, o metódach ich stanovenia významných pre hodnotenie stavu životného prostredia a o princípoch technológií a technologických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy. Ovláda fyzikálne, termodynamické a chemické zákonitosti biologických a biochemických procesov prebiehajúcich v prírode. Primerane ovláda základnú inžiniersku teóriu potrebnú na navrhovanie technologických zariadení pre ochranu prostredia a vypracovanie komplexných projektov ochrany životného prostredia. Získa primerané vedomosti z oblasti navrhovania a zhotovovania nosných častí konštrukcií inžinierskych a pozemných stavieb. Je schopný pracovať s platnou legislatívou a normami zameranými na ochranu životného prostredia.

 

Navrhovanie vodovodnej a stokovej siete

 

Absolvent prvého stupňa štúdia medziodborového študijného stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine programu získa základné vedomosti z oblasti vodného hospodárstva potrebné pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine. Získané poznatky sú zamerané na projektovanie a realizáciu stavieb pre vodohospodárske a melioračné účely, ochranu pred povodňami, zadržiavanie vody v krajine a opatrenia proti suchám. Absolvent je schopný použiť získané vedomosti pre riešenie jednoduchých inžinierskych projektov z oblasti vodného hospodárstva, navrhovať vybrané vodné stavby, dokáže posudzovať vplyvy činností a stavieb na životné prostredie.

 

Práca v teréne

 

5. V akých podmienkach prebieha vyučovanie? Máte k dispozícií aj laboratóriá?

Študenti okrem klasického vyučovania v triedach využívajú laboratórne priestory a exkurzie. V priestoroch TUKE máme k dispozícii laboratórium pre oblasť výskumu materiálového inžinierstva: vývoj nových stavebných materiálov so zameraním na silikátové materiály a  na materiály báze druhotných surovín, hodnotenie fyzikálno – mechanických a chemických vlastností partikulárnych a kompaktných stavebných materiálov, diagnostické posúdenie korozívnych procesov (betón, maltoviny), hodnotenie environmentálnych vlastností kompozitov; a tiež laboratórium pre oblasť výskumu ochrany životného prostredia: kvalitatívna a kvantitatívna analýza polutantov v zložkách životného prostredia, hodnotenie transportu chemických látok vodnou eróziou v povodiach, stanovenie fyzikálnych vlastností a chemického zloženia povrchových vôd a sedimentov, štúdium metód pre odstraňovanie polutantov z vodného prostredia.

 

Exkurzia na Ružíne

 

 

Práca v laboratóriu 

 

 

Výskum v oblasti materiálového inžinierstva

 

6. Môžete nám bližšie opísať niektorú z činností výskumu? Čo všetko sa dá v laboratóriách testovať/skúšať?

V oblasti výskumu materiálového inžinierstva prebieha predovšetkým skúšanie stavebných materiálov (vlastnosti kameniva, vlastnosti cementov, vlastnosti čerstvých betónových zmesí…), následne pevnostné skúšky (pevnosť betónu v tlaku, v ťahu pri ohybe), ale aj analýza štrukturálnych a chemických zmien stavebných materiálov. Všetky skúšky prebiehajú v laboratórnych podmienkach s príslušným vybavením.

V oblasti výskumu environmentálneho inžinierstva sa venujeme monitoringu a analýze jednotlivých zložiek životného prostredia, ako aj kvality vnútorného prostredia budov. Súčasťou výskumu je aj štúdium nových fyzikálno-chemických metód pre odstraňovanie polutantov zo životného prostredia.

 

Za rozhovor ďakujeme prof. RNDr. Magdaléne Bálintovej, PhD. 

 

 

 

Chcem vedieť viac: 

Web: svf.tuke

Facebook: ÚEI TUKE

Instagram: UEI SvF TUKE

Mária Šugareková 

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.